.❤..يــِ دُخمـــَلــ❤ــ صــورَتــيـــ

◕‿◕در هم بر هم◕‿◕